Some of my past and present students.


European Tour Playerseurop

Charlotte Ellis, Ladies European Tour.
Andrew Sherborn, European Seniors Tour.
Sahra Hassan, Ladies European Tour.
Chris Wood, European Tour.
Jo Clingon, Ladies European Tour.ladies

World Wide Tour Players
Billy Hemstock, Challenge & EuroPro Tour.
Eren Broket, EuroProTour.
Natham Main, Asian & Australian Tour.chall
Lee Wood, EuroPro Tour.
Dean Barns, ChallengeTour.
Ian Brown, Challenge Tour.
Craig Smith, Asian Tour.

County Teamsseniors
Dorset County Team.
Gwent County Team.
Glamorgan County Team.
Gloucestershire County Team.euro
BB&O County Team.

Plus many more…..